Om skolen / Utvalg og råd

Utvalg og råd

Skoleutvalget

 Skoleutvalget har et overordnet ansvar for at skolen drives etter gjeldende lovgivning og gjør vedtak om skolens overordnede planer. 

Skoleutvalget er hjemlet i opplæringslovens § 11-5. Fylkeskommunen oppnevner skoleutvalget som driftsstyre ved skolen. Skoleutvalget har et overordnet ansvar for at skolen drives etter gjeldende lovgivning og gjør vedtak om skolens overordnede planer og fordeling av skolens budsjett. Skoleutvalgets møte er åpne og protokoll fra møtene kan leses av alle.

Tilsettings- og personalutvalget

Organet fatter vedtak i saker som angår:

  • tilsettinger
  • oppsigelser/avskjed
  • overtallighet/omplasseringer
  • personalkonflikter
  • personalsaker

Tilsettings- og personalutvalget (TPU) er hjemlet i fylkesrådsvedtak, sak 2/08.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er opprettet med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 7-1. Utvalget skal ha informasjon og drøfte saker som berører arbeidsmiljøet for ansatte.

Elevrådet

Skolen ønsker engasjerte elever som engasjerer seg for å utvikle et godt læringsmiljø på skolen. For i vareta elevenes interesser på skolen, velger hver klasse sin  tillitselev med vara. Alle klassetillitsvalgte danner sammen skolens elevråd.

Skolemiljøutvalget

Elevene har rett til et godt arbeidsmiljø på skolen. Opplæringsloven § 9A er elevenes "Arbeidsmiljølov", og skolemiljøutvalget (SMU) er elevenes miljøutvalg.